این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره2 بند ط ماده30 قانون نظام صنفی:تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشد

1- محمدقلمچی

2-امین رحیمیان

3-علیرضا زنجبیلی

4-حمید امامی

5-فرشید جهانبخشی