این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره2 بند ط ماده30 قانون نظام صنفی:تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی

تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشند

1-صادق فیض آبادی

 

2-غلامحسین احمدیان

 

3-بهرام پیری اصفهانی

 

4-ناصر شعبانی