شايد روزي که براي اولين بار فرستنده رادیويي در سال 1319 در تهران نصب گرديد و اولين گيرنده رادیويي توانست صداي
فرد گوينده را دريافت کند، کسي فکر نميکرد که دنياي الکترونيک به چنين پيشرفتي دست يابد که هم اکنون زندگي بشر بدون آن امکان پذير نمي باشد..
اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهیزات الکترونیک وحفاظتی تهران با تحت پوشش قرار دادن 12رده صنفي مشغول به
فعاليت ميباشد و اعضا شريف اين اتحاديه که از قشر زحمتکش و فعال و با دانش اصناف کشور ميباشند توانسته اند نيازهاي
هموطنان گرامي را در زمينه خدمات فني الکترونيک و سیستمهای حفاظتی به نحوي شايشته انجام دهند.
تاريخچه تشکيل اتحاديه
در آذر ماه 1344 سنديکاي مهندسي با همت جمهی از پیشکسوتان صنف با چندين بار ملاقات با شهردار وقت و رياست اتاق بازرگاني و رئيس شوراي خواربار اجازه تشکيل سنديکاي مهندسين و متخصصين الکتروتکنیک را در یافت نمودند
سنديکاي مهندسين ومتخصصين تهران وحومه طبق ماده 25 قانون کار در تاريخ 1344/7/27 به شماره 75در اداره کل روابط اداره کار به ثبت رسيد .فعاليت چشمگير سنديکا موجب گرديد شوراي عالي اصناف واتاق بازرگاني بعضي از صنوف را که در ارتباط با لوازم برقي بودند نظير تعمير کاران يخچال وکولر ولباسشوئي وتعميرکاران ژنراتور والکتروموتور وچند صنف ديگر را به سنديکا معرفي و آنان نيز با استقبال از اين موضوع عضويت سنديکا را پذيرفتند ومدت زماني نگذشت که تعداد اعضا به بيش از پانصد نفر بالغ گرديد که پس از آن چندين بار انتخابات به عمل آمد پس از انفلاب شکوهمندملت شريف ايران با پشتکار ومکاتبات فراوان شوراي انقلاب اتحاديه هاي صنفي تحت نظارت هيئت نظارت را در تاريخ 1363/3/7 به رسمبت شناخت وسنديکاي مهندسين ومتخصصين با نام اتحاديه صنف تعميرکاران لوازم برقي تهران طي نامه شماره 589 در تاريخ 1363/11/2 تحت شمار 66 به ثبت رسيد ورسميت يافت.


در سال 1362 اولین انتخابات اتحادیه بعداز انقلاب در بین 14 رده صنفی وابسته برگذار که از هر رده اصلی صنفی یک نماینده برای هیئت مدیره  انتخاب گردیدند.
اتحادیه در این مدت باتقییرمحلهای متعدد در نهایت در بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی کوچه شهید ذاکری پلاک 4 مستقر گردید با فراز ونشیب هایی که اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیر کاران لوازم برقی تهران در طول ادامه فعالیت خود داشت در سال 1381 صنوف مختلف وابسته به اتحادیه تولید کنندگان وتعمیر کاران لوازمبرقی تصمیم به تفکیک اتحادیه گرفته که مورد موافقت هیئت محترم عالی نظارت ومجمع محترم امور صنفی قرار گرفت واتحادیه مذکور به چهار اتحادیه مستقل ومجزا تقسیم گردید با نام های 1- اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران لوازم الکترونیک والکتروتکنیک تهران .2-اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران الکترو مکانیک.3-اتحادیه تولیدکنندگان وتعمیرکاران صنایع برودتی.4-اتحادیه تولید کنندکان وتعمیرکاران مخابرات.
پس از تفکیک هر اتحادیه انتخابات مستقل انجام داد

 

 

اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران لوازم الکترونيک و الکتروتکنيک تهران با تحت پوشش قرار دادن12 رده صنفي مشغول

.

ه فعاليت ميباشد و اعضا شريف اين اتحاديه که از قشر زحمتکش و فعال و با دانش اصناف کشور ميباشند توانسته اند نيازهاي هموطنان گرامي را در زمينه خدمات فني الکترونيک و سیستمهای حفاظتی به نحوي شايسته انجام دهند.