با سلام در مورد اتحادیه دربخش در باره ما سایت می توانید اطلاعاتی داشته باشید ولی اگر اطلاعات جامع تری میخواهید می توانید مستقیما به اتحادیه مراجعه کتید 88907564
با سلام دوست گرامی ثبت شرکت مجوز فعایت صنفی نیست شما تبلیغات زیادی دیده اید با عنوان ثبت شرکت در یک ساعت ولی گرفتن پروانه کسب مراحل محکم ومهمی دارد وبر اساس قانون نظام صنفی کشور میباشد
با سلام از زمانی که شخصی برای گرفتن پروانه کسب مراجعه می کند و درخواست کتبی خود وکلیه مدارک خواسته شده را تحویل میدهدتا گرفتن پرو انه کسب یکماه طول میکشد.چون قسمتی از پروسه گرفتن پروانه کسب استعلام از اداره محترم اماکن وارائه عدم سو پیشینه وهمچنین ارائه نامه درمانگاه برای عدم اعتیاد میباشد.اگر مدارک شما کامل است و بیش از این مدت طول کشیده است می توانید با تلفن 88936862 (صادق فیض آبادی) تماس گرفته حتما رسیدگی میشود. موفق با شید
با سلام دوست گرامی جواز کسب فقط به نام یک نفر صادر میشود.در مواردی که دوستان برای گرفتن پروانه کسب شرکتی مراجعه میکنند حتما باید رضایت دیگر شرکا گرفته شود.و در بالای جواز کسب نوشته می شود با "رضایت شریک "واگر تعداد شریک بیش از یک نفر باشد عنوان "با رضایت شرکا " ذکر میشود.در مجموع جواز کسب به نام یک نفر صادر میشود. موفق باشید