کلاس آموزش کار با دستگاه پروگرامر ونحوه پروگرام کردن آيسي هاي مختلف  چهار شنبه  95-8-26در محل اتحاديه الکترونيک وحفاظتي
 
در راستاي آموزش وارتفاي سطح علمي اعضا  کميسيون آموزش اتحاديه اقدام به برگزاري کلاس آموزش کار با دستگاههاي پروگرامر وآموزش روش پروگرام آيسي هاي مختلف را براي اعضا محترم در محل اتحاديه برگزار نمود.