همکاری اتحادیه  تجهیزات الکترونیک وحفاطتی و پژوهش سرای امیرکبیر  در آموزش اصولی  علم الکترونیک به دانش آموزان ( گروه پسران  10 تا 11 سال  شهر تهران) مدرس مهندس سراج

برگزاری کارگاه آموزش الکترونیک با حمایت اتحادیه الکترونیک وحفاطتی در مجموعه باغ کتاب  ، گروه سنی 10 سال (ویژه پسران) توسط مهندس سراج مبتکر کیت های آموزشی نوین.