مراسم اختتاميه  المپياد ملي مهارت هاي خدمات و نوآوري‌ شرکت  گلديران (گروه محصولات صوتي و تصويري) 
با حضور رياست اتحاديه الکترونيک وحفاطتي