بسمه تعالي
 
به اطلاع اعضاي محترم ميرساند :
آن دسته از همکاراني که مبادرت به خريد و فروش لوازم دست دوم مي نمايند طبق اعلام اداره 
آگاهي و اماکن نيروي انتظامي تهران بزرگ موظف به داشتن دفتر خريد و فروش مورد تاييد 
اتحاديه  ميباشند لذا جهت دريافت اين دفتر به اتحاديه مراجعه نماييد .
 
                                            اتحاديه الکترونيک و لوازم حفاظتي تهران