قابل توجه اعضا محترم واحد هاي توليدي    با توجه به نامه اتاق اصناف مبني برتشکيل ستادي تحت عنوان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شهرستان تهران از واحد هاي توليدي درخواست مي شود مشکلات واحد هاي توليد ي خود را به صورت مکتوب به اتحاديه جهت ارجاع به ستاد مذکور ارسال نمائيد