سخنرانی  آقای فیض آبادی  ریاست اتحادیه در اجلاس روسای اتحادیه های صنفی  پیرامون مسائل صنف  وانعکاس آن در ماه نامه اصناف