احتراما بدين وسيله تصوير نامه سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران در خصوص راه اندازي فرايند الکترونيکي مربوط به ثبت نام واحد هاي صنفي توليدي در سامانه بهين ياب حهت اطلاع اعضا  محترم به آگاهي ميرسد.