با پیگیری های چند ساله ریاست اتحادیه رسته فروش دوربین های مداربسته بصورت کامل به رسته های زیر مجموعه اتحادیه الحاق گردید.پبش از این در سال 1388 رسته تولید نصب وخدمات پس از فروش سیستمهای حفاطتی وامنیتی ودوربین های مداربسته به اتحادیه الکترونیک وحفاظتی داده شده بود ولی رسته فروش بطور کامل در اختیار اتحادیه نبود .با الحاق این رسته صفر تا صد رسته سیستمهای حفاظتی وامنیتی ودوربین های مداربسته در اختیار اتحادیه الکترونیک وحفاظتی قرارگرفت