عضو گرامي با توجه با هماهنگي هاي انجام شده با شرکت محترم مارشال 
اعضا محترم مي توانند با مراجعه به سايت www.shop marshal service.ir  اقدام به خريد قطعات از شرکت مارشال نمايند. براي دريافت يوزر و پسورد با اتحاديه تماس بگيريد.
اتحاديه الکترونيک وحفاظتي