جلسه گرم وصمیمی ریاست محترم اماکن جناب سرهنگ بهیرایی با هیئت مدیره اتحادیه الکترونیک وحفاظتی