جلسه کميسيون آموزش اتحاديه با حضور نمايندگان سازمان فني و حرفه اي تهران واهدا بخشي از تجهيرات آزمون رسته سيستمهاي حفاظتي ودوربين مدار بسته از طرف اتحاديه به اين سازمان