جلسه مشترک سازمان تعزيرات حکومتي ودستگاههاي نظارتي براي ساماندهي تبليغات محصولات وخدمات در رسانه وجرايد امروز باحضور  آقاي محمدي معاون سازمان ومدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران ونماينده بازرسي سازمان حمايت ونماينده کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر ونماينده امور اجتماعي شهرداري تهران نماينده حقوقي صدا وسيما نماينده بازرسي سازمان صنعت معدن وتجارت ونماينده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ونماينده اتاق اصناف ونماينده انجمن ملي حمايت از مصرف کنندگان وده رييس اتحاديه صنفي واز اتحاديه الکترونيک وحفاظتي آقاي فيض آبادي  رياست اتحاديه وآقاي سادات در محل سازمان تعزيرات  حکومتي امروز 12/5/95 سه شنبه تشکيل گرديد در پايان حاضرين به جم بندي زير رسيدند مقرر گرديد اتحاديه ها شکا ياتشان را پيرامون درج آگهي بدون پروانه کسب ها  علاوه برسازمان تعزيرات به نهادهاي نظارتي مانند ارشادوکميسيون هاي فرهنگي وحقوقي شوراي شهر اعلام کنند. ستون ثابتي در همشهري به اتحاديه ها داده شود جهت اطلاع رساني .سازمان تعزيرات با قاطعيت شکايات را رسيدگي کند وحداکثر مجازات را براي متخلفين اعمال .کند که اثر باز دارندگي داشته باشد.