برگزاري اولين همايش تخصصي روسا وشوراهاي امربه معروف ونهي از منكر اتحاديه هاي صنفي تهران با حضور امام جمعه موقت تهران آیت الله موحدی کرمانی سردار روزبهانی ورییس اتاق اصناف ایران