به اطلاع کليه اعضاي محترم اتحاديه  مي رساند؛ آيين نامه اجرايي نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف و اتاق اصناف ايران، جهت اطلاع و رعايت مقررات مربوطه در پيوست قرار داده شده است .اتحاديه الکترونيک وحفاظتي