کارگاه آموزشی فیبرنوری در روزهای پنج شنبه وجمعه21و22 مردادماه  توسط شرکت سپیتام وحمایت معنوی اتحادیه الکترونیک برگزار گردید. این کارگاه با استقبال همکاران روبرو شد.وطی بازدید آقای فیض آبادی ریاست اتحادیه از کارگاه آموزشی از شرکت کنندگان در کلاس کیفیت ونحوه آموزش مورد سوال قرار گرفت .