برگزاری کلاس آموزش کامپیوتر در محل اتحادیه

بازديد مسئول آموزش اتاق اصناف از کلاس آموزشي اتحاديه الکترونيک وحفاظتي واهدا گواهي پايان دوره به شرکت کنندگان توسط ايشان