اعضاء محترم 
به اطلاع مي رساند کلاس آموزش کاربادستگاه پروگرامرونحوه پروگرام کردن IC هاي مختلف در محل اتحاديه برگزار ميشود.
همکاراني که مايل به شرکت در کلاس فوق مي باشندلطفابا اتحاديه تماس بگيرند.
 
 
 
شرط حضور در کلاس هاي آموزشي که به صورت رايگان در محل
اتحاديه برگزار مي گردد، پرداخت حق عضويت اتحاديه مي باشد. از پذيرش اعضايي که حق عضويت آنها به روز نمي باشد در کلاس هاي آموزشي معذوريم.