در تاریخ 99/06/18 روز سه شنبه بازدید از آزمایشگاه emc و آنتن  دانشگاه علم وصنعت در جهت همکاری های مشترک توسط ریاست و هیئت مدیره اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران  انجام گردید.