با توجه به بازسازی محل اتحادیه وفعالیت های انجام شده در اتحادیه ریاست محترم اتاق اصناف ایران وتهران جناب آقای فاضلی وهیئت رئیسه محترم از اتحادیه الکترونیک حفاظتی از محل اتحادیه در تاریخ 19-8-95بازدید نمودند 

 


علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران و تهران :
 
از مجموعه اتحاديه هاي تهران كه به وظايف خود آشنا هستند و به حيطه  كاري خود تسلط دارند بايد تشكر و قدرداني شود.
از اتاق آموزش اتحاديه نيز بازديد به عمل آورديم،اتحاديه هايي كه در راستاي آموزش اقدام ميكنند براي ما بسيار ارزشمند هستند.
اتحاديه حفاظتي و الكترونيكي تهران يكي از اتحاديه هاي فني ماست كه در بخش خدمات،توليد ثروت و توليد علم بسيار ياري رسان است.
 

از مجموعه اتحاديه هاي تهران كه به وظايف خود آشنا هستند و به حيطه  كاري خود تسلط دارند بايد تشكر و قدرداني شود.
از اتاق آموزش اتحاديه نيز بازديد به عمل آورديم
 

عليرضا راسي، عضو هيئت مديره اتاق اصناف ايران :
زحمات اتحاديه حفاظتي و الکترونيک تهران قابل وصف نيست؛ در نظر داشته باشيد که اتحاديه‌ها بازوهاي اتاق اصناف هستند و اميدوارم تماي اتحاديه‌ها در ارائه خدمات از اتحاديه حفاظتي و الکترونيکي تهران تاسي بگيرند.