مقدمتان رادر غرفه اتحادیه در نمایشگاه الکامپ گرامی می داریم.     سالنa31 غرفه 215.  نمایشگاه بین المللی

    اولین حضور اتحادیه الکترونیک وحفاظتی در نمایشگاه ا لکامپ 1396