اولين خانم نصاب سيستمهاي حفاطتي ودوربين هاي مداربسته موفق به دريافت کارت نصابي از اتحاديه الکترونيک وحفاظتي تهران گرديد با آرزوي موفقيت براي تمامي بانوان فني کشور براي ايشان آرزوي موفقيت داريم