اطلاعيه شماره 3
قابل توجه اعضا محترم
احتراما، پيرو اطلاعيه هاي گذشته و با عنايت به برگزاري همايش ستاد مرکزي مبارزه با کالاي قاچاق و ارز مورخ 20/05/95 در محل اتاق اصناف تهران باطلاع ميرساند طرح تشديد و بازرسي با عرضه و فروش کالاي قاچاق از 01/07/95 در استان تهران آغاز مي شود.اعضا محترم نکات زير راجهت جلوگيري ازضرروزيان احتمالي رعايت نمايند
برچسب قيمت روي اقلامي که براي فروش است درج شود
کالا هايي که به صورت خرده فروشي عرضه ميشود حتما فاکتور خريد معتبر از عمده فروش گرفته شود 
اعضا محترمي که به صورت عمده کالا وارد ميکنند حتما اسناد مثبته گمرکي را همراه کالا داشته باشند حتي در هنگام جابجاي وانتقال کالا  
صادق فيض آبادي رياست اتحاديه الکترونيک وحفاظتي تهران