اطلاعيه شماره 2
موضوع: کالاي قاچاق
احترما، همانگونه که استحضار داريد، چنانچه کالايي بدون انجام تشريفات گمرکي و يا بر خلاف قوانين و مقررات گمرکي وارد و خارج کشور شود اين اقدام قاچاق محسوب مي شود. امروزه اين پديده تهديد جدي بر بدنه اقتصاد کشور بوده و از يک سو درآمدهاي گمرکي و ماليات دولت را کاهش مي دهد و از طرفي سبب خروج ارز و سرمايه ملي و کاهش حجم فعاليت هاي توليدي در داخل مي گردد، در نتيجه موجب کاهش اشتغال، بيکاري تورم مي شود. در اين رابطه برخي از واحدهاي صنفي ناخواسته و ندانسته اقدام به خريد و يا فروش کالاي قاچاق مي نمايند. لذا با توجه به تاکيدات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بر جلوگيري و عرضه و فروش کالاي قاچاق و همچنين تشکيل بازرسي توسط مراجع ذيصلاح قانوني ، از عرضه و فروش کالاي قاچاق جدا  خود داري نماييد بديهي است مسئوليت عدم رعايت اين موضوع بر عهده فرد خاطي مي باشد.    صادق فيض آبادي رئيس اتحاديه الکترونيک وحفاظتي تهران